Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

Het Sociaal Team heeft 3 verschillende locaties. Bekijk de contactgegevens, adressen en openingstijden.

Aanvragen jeugdhulp

Meldt u zich bij het Sociaal Team met een hulpvraag? Een deskundige medewerker denkt met u mee en beantwoordt uw vragen. Is er meer hulp nodig? Dan maakt het Sociaal Team een vervolgafspraak met u.

Het Sociaal Team werkt volgens de methode 1Gezin1Plan. Krijgt uw gezin jeugdhulp, dan zorgt een team van hulpverleners, gezinsleden en eventueel familie en vrienden er samen voor dat alle geboden hulp op elkaar wordt afgestemd. Alle mensen die hulp bieden werken samen aan dezelfde doelen, met de wensen en mogelijkheden van u en uw gezin als uitgangspunt.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U krijgt dan wel nog een beschikking van de gemeente. U kunt vervolgens zelf contact opnemen met de jeugdhulpaanbieder. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Zorg in natura of pgb

Indien er jeugdhulp nodig is voor uw kind, dan kan dit in Zorg in Natura of in de vorm van PGB. Met een PGB kunt u zelf de benodigde hulp inkopen. Aan het beheren van een pgb zijn voorwaarden verbonden. Het Sociaal Team kan u hier uitleg over geven.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp. In Gouda wordt cliëntondersteuning aangeboden door het Sociaal Team. Neem contact op met het Sociaal Team om cliëntondersteuning aan te vragen.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het Sociaal Team.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket of aan het Sociaal Team.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod